فرمت فایل های مجاز: .jpg, .gif, .jpeg, .png, .bmp, .doc, .msg, .zip, .pdf, .xlsx