• ۴۵ هزارتومان
  • ۵۰ هزارتومان
  • ۱۴ هزارتومان
  • ۱۰۰ هزارتومان
  • ۱۶۲ هزارتومان

ثبت دامنه

اولین قدم را مطمئن بردارید ...

  • کنترل کامل
  • منابع اختصاصی بدون محدودیت
  • قدرت بیشتر همراه با انعطاف پذیری و امنیت فوق العاده

لیست دامنه های قابل ثبت

جهت یافتن نام دامنه مورد نظر خود میتوانید در فیلد "جستجو" در همین صفحه بر اساس پسوند، قیمت، نام کشور و ... دامنه های مورد نظر خود را جستجو نمایید، برای مثلا جستجو کنید "ایران" یا "CO"

پسوند دامنه قیمت/سال حداقل زمان ثبت نوع سفارش اطلاعات بیشتر

.com

۴۵ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.IR

۱۴ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.CO

۱۶۲ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.NET

۵۰ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.ORG

۵۰ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.BIZ

۵۰ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.INFO

۵۰ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.US

۵۰ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.EU

۵۲,۵ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.NAME

۱۰۵ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.TEL

۶۰ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.WS

۱۰۰ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.CO.UK

۷۵ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.ASIA

۷۸ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.ORG.UK

۷۵ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.ME

۱۲۰ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.ltd.uk

۹۰ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.mobi

۹۰ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.in

۹۶ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.com.co

۹۷,۵ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.net.co

۹۷,۵ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.cc

۱۶۲ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.tv

۱۸۰ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.tw

۱۹۲ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.vn

۱۰۸ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.co.ir

۱۴ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.net.ir

۱۴ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.org.ir

۱۴ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.ac.ir

۱۴ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.gov.ir

۱۴ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.id.ir

۱۴ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.sch.ir

۱۴ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.de

۵۲,۵ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.nl

۵۲۵ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.es

۴۵ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.ca

۸۷ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.fr

۹۰ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.dk

۹۰ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.cn

۹۰ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.at

۹۰ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.it

۹۰ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.ch

۱۲۰ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.bz

۱۲۰ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.li

۱۲۰ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.com.au

۸۱ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.be

۹۷,۵ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.mx

۲۴۰ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.town

۱۵۳ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.toys

۱۵۳ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.training

۱۵۳ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.university

۲۵۱ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.vacations

۱۵۳ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.ventures

۲۵۱ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.villas

۲۵۱ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.vision

۱۵۳ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.voyage

۲۳۱ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.watch

۱۵۳ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.website

۱۱۰ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.wiki

۱۴۹ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.works

۱۵۳ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.xyz

۵۸ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.zone

۱۵۳ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.academy

۱۵۳ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.agency

۱۰۱ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.associates

۱۵۳ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.audio

۸۴ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.bike

۱۵۳ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.blackfriday

۲۰۸ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.boutique

۱۵۳ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.builders

۱۵۳ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.camera

۱۵۳ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.camp

۱۵۳ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.capital

۲۵۱ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.cards

۱۵۳ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.care

۱۵۳ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.careers

۲۵۱ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.cash

۱۵۳ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.catering

۱۵۳ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.center

۱۰۱ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.cheap

۱۵۳ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.christmas

۱۶۹ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.church

۱۵۳ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.city

۱۰۱ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.cleaning

۱۵۳ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.click

۳۶ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.clinic

۲۵۱ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.clothing

۱۵۳ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.club

۸۲ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.codes

۲۵۱ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.coffee

۱۵۳ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.community

۱۵۳ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.company

۱۰۱ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.construction

۱۵۳ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.contractors

۱۵۳ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.cool

۱۵۳ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.cruises

۲۵۱ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.dating

۲۵۱ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.deals

۱۵۳ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.dental

۲۵۱ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.diamonds

۲۵۱ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.digital

۱۵۳ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.direct

۱۵۳ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.direct

۱۵۳ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.directory

۱۰۱ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.discount

۱۵۳ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.domains

۱۵۳ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.education

۱۰۱ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.email

۱۰۱ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.engineering

۲۵۱ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.enterprises

۱۵۳ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.equipment

۱۰۱ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.estate

۱۵۳ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.events

۱۵۳ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.exchange

۱۵۳ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.expert

۲۵۱ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.exposed

۱۰۱ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.fail

۱۵۳ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.farm

۱۵۳ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.financial

۲۵۱ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.fish

۱۵۳ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.fitness

۱۵۳ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.florist

۱۵۳ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.foundation

۱۵۳ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.fund

۲۵۱ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.furniture

۲۵۱ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.gallery

۱۰۱ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.gift

۱۰۴ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.glass

۱۵۳ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.graphics

۱۰۱ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.guide

۱۵۳ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.guitars

۱۶۹ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.hiphop

۱۰۴ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.holdings

۲۵۱ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.host

۴۹۸ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.hosting

۱۶۹ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.house

۱۵۳ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.industries

۱۵۳ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.ink

۱۴۹ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.institute

۱۰۱ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.international

۱۰۱ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.investments

۴۵۹ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.kitchen

۱۵۳ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.land

۱۵۳ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.lease

۲۵۱ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.life

۱۵۳ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.lighting

۱۰۱ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.limited

۱۵۳ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.limo

۲۵۱ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.link

۲۵۱ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.management

۱۰۱ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.marketing

۱۵۳ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.media

۱۵۳ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.partners

۲۵۱ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.parts

۱۵۳ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.photo

۱۶۹ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.photography

۱۰۱ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.photos

۱۰۱ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.pics

۱۰۴ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.pictures

۵۲ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.plumbing

۱۵۳ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.press

۳۸۳ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.productions

۱۵۳ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.properties

۱۵۳ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.property

۱۶۹ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.recipes

۲۵۱ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.rentals

۱۵۳ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.repair

۱۵۳ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.report

۱۰۱ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.rest

۱۹۵ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.restaurant

۲۵۱ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.schule

۱۰۱ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.services

۱۵۳ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.shoes

۱۵۳ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.singles

۱۵۳ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.site

۱۴۹ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.solar

۱۵۳ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.solutions

۱۰۱ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.supplies

۱۰۱ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.supply

۱۰۱ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.support

۱۰۱ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.surgery

۲۵۱ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.systems

۱۰۱ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.tax

۲۵۱ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.technology

۱۰۱ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.tips

۱۰۱ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.today

۱۰۱ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.tools

۱۵۳ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش

.top

۸۴ هزار تومان

یکسال عمومی جستجو / سفارش
تمامی دامنه ها با مالکیت صد درصد شما

امکانات قابل ارائه

راهنما

دامین/دامنه نه تنها آدرس تجارت شما در دنيای آنلاین است، بلكه هويت مجازي شما در دنياي اينترنت و همچنين بخشی از پست الكترونيكی (Email) شما نیز خواهد بود. دامین اولین و مهمترین انتخاب جهت ورود شما به جهان مجازی است. نام دامین و پسوندهای مختلف آن گویای نوع فعالیت تجاری و عملکرد شخص/شرکت شما می باشد. چگونه یک نام مناسب برای دامین خود انتخاب کنیم:

کوتاه بودن نام دامين:
دامین های کوتاه به یاد ماندنی هستند و تایپ سریع و کاهش سوء استفاده های احتمالی از مزیت های انتخاب نام کوتاه می باشد. نکته دیگر اینکه نام دامین های کوتاهتر بیشتر مورد توجه موتور های جستجوگر قرار می گیرند و در رتبه گرفتن لینک‎های شما در نتایج جستجوگرها نیز تأثیر گذار است.


مرتبط با فعاليت :
بهتر است دامين شما با نام شرکت يا فعاليت شما مربوط باشد . در اين صورت هم در موتور های جستجو و هم در نگاه اول معرف فعاليت وب سايت شما خواهد بود و با تايپ مستقيم آن به نام شما ختم می شود .

تلفظ دامین:
یک دامین خوب خوش آهنگ است. در ساخت ترکیبات معنی دار به خوش آهنگ بودن نام دامین دقت نمایید. تلفظ راحت هجاهای نام دامین و خوش آهنگی آن در به خاطر سپردن ساده آن نام کمک می نماید.

پسوند دامین مناسب با نوع فعاليت وب‌سايت:
پسوند دامین از لحاظ نوع سایت و از لحاظ اعتبار دامین حائز اهمیت است . دامین های com. به علت پر طرفدار بودن، از اعتبار بیشتری برخوردار هستند. در کشور های مختلف بعد از پسوند های معروف com. org. net. پسوند کشور شان از جایگاه بالایی برخوردار است. در کشور ما ir. پسوند ملی میباشد که توسط سازمان فیزیک نظری به ثبت می رسد.

ثبت پسوندهای مختلف:
پیشنهاد می کنیم دامین مورد نظر را با پسوند های مختلف نیز ثبت کنید. مثلا اگر دامین با پسوند biz ویا com ثبت می کنید، بهتر است org،ir ویا info را هم ثبت نمایید. در صورتی که اعتبار شما نزد کاربران بالاتر رفت، امکان سوء استفاده از نام شما کاهش می یابد.

نام دامین باید قابل حدس زدن باشد:
قابل حدس بودن نام یک دامین امتیاز ویژه ای خواهد بود، اینکه کاربران از فعالیت مجموعه شما آگاهی داشته باشد و با اندکی شناخت بتواند به سایت شما دسترسی پیدا کند، یک مزیت بزرگ جهت کسب و کار شما می باشد.

انتخاب نام دامین انگلیسی:
اگر قصد دارید که یک وب سایت معتبر داشته باشید، ترجیحا از نام های پر معنی انگلیسی استفاده کنید تا موتورهای جستجو و کاربران به راحتی با سایت شما ارتباط برقرار کنند. همچنین جهت سایت هایی که از چند زبان مختلف پشتیبانی می نمایند و یا عرصه فعالیت سایت ها در سطح بین الملل می باشد، حتما از نام های انگلیسی مرتبط استفاده نمایید.
در حالت کلی امکان ثبت و تمدید دامین های بین الملل به مدت 1 تا 10 سال و دامین هایی با پسوند منتهی به IR به مدت 1 تا 5 سال می باشد. پس از اتمام دوره فعال دامین (Active) ، در صورت عدم تمدید، دامین شما منقضی (Expired) میگردد و شما به مدت 45 روز جهت دامین های بین الملل و 30 روز جهت تمدید دامین های منتهی به پسوند ir مهلت خواهید داشت. در صورتیکه در دوره منقضی نیز اقدام به تمدید دامین نشده باشد، دامین وارد دوره 30 روزه بازخرید (Redemption Grace Period) شده و شما می بایست علاوه بر مبلغ تمدید دامین، جریمه دیرکرد آن را نیز بپردازید. در صورت عدم تمدید در این دوره دامین وارد دوره 5 روزه حذف (Pending Deletion) گشته و غیر قابل تمدید می گردد و پس از این دوره دامین آزاد (Available) شده و در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.

در انتخاب نام دامنه مشکل دارید؟

نگران نباشید، همین حالا با ما تماس بگیرید


تماس باما